"Wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden",

 zegt de veelkleurige Wijsheid.

als jij als leerling(e) eigen fouten ziet en vragen hebt is dat de eerste stap naar nieuw inzicht.

Beleef integer: God alleen

Gratis gedichten varieté

Fokke 2012

lach en leef!!!

in het leerstuk van de

kosmische vereniging

met Christus, de Immanuël,

 staat de essentiële gerechtigheid, vreugde

 en vergeving centraal:

 Verliefd in de nood

Justitia

Galerie van gratis verleden Teksten & Gedichten

click op foto: Zo vrij (21 keer) is mogelijk

elke seconde

als leerling(e) in:

The fellowship

Deze site: www.affectie.nl weerspiegelt de gamma creatieve kant,

www.kijkiedoco.nl de bêta exacte kant én

 www.oordconsult.nl de alfa juridische kant.

C'est tout!!!

  Mijn Favorieten  

 Lijk op niemand anders én wees volledig uniek en authentiek als ster met een eigen kleurenspectrum!

Ere zij God alleen!!!

Grandioos

  

 Vliegende duif

 Dubbelsterren

permanente éénheid in beweging

  hart  

Sterren en planeten

    

wat ieder al eeuwen heeft geweten

er zijn in ons zonnestelsel sterren en planeten

en op een dag plots was jij er

in potentie ben ook jij een ster

  

ieder die op aarde is geboren bezit een recht

bestemd om hier een speciale missie uit te voeren

in de Bijbel sta jij beschreven en is er gezegd:

jij mag als jij wilt het eeuwige leven toebehoren

  

er is een vuur, er is een Geest

die jouw bestaan verandert in een feest

voor leerlingen mag jij een lichtschat aandragen

als een antwoord op ontelbare vragen

  

"wie ben ik", is een vraag die mij vaak kwelde

totdat een profeet mij de waarheid vertelde

"jij bent een zeer beminde man en docent

 tot inspiratie en ontwikkeling van veler talent"

 

menigeen tast aanvankelijk in het duister

en weet zich soms geen raad noch daad

plots ontpopt zich ook in jou ware luister

als vrolijke ster in de vroege dagenraad

 

geen enkel brein kan deze glorie verzinnen

het wordt je uit genade en gratis aangeboden

jij leert onvoorwaardelijk en permanent beminnen

en ontdekt om je heen zoveel prachtige goden

  

in jouw karakter en wezen ben ook jij een god

als wonderbare medeleerling in je aardse lot

laat je van nu af leiden door de Heilige Geest

en kijk niet om naar het leed dat is geweest

  

koningen en priesters zijn echte wezens

geboren om te schijnen in vele levens

in jouw ziel werd zo'n priesterkoning geboren

jouw karakter en essentie gaat nimmer verloren

  

bemin verzen die vurig gloeien

de passie van God doet je bloeien

om jou blijvend te verrijken

blijft God je dat heilige vuur aanreiken

  hart

oceaan golf

Education never ends and gives you wings

 to the future

hart

elke dag is feest verbonden met Zijn majesteit

met een lach en humor drijf je in diepe

 dankbaarheid

aanbid voluit Zijn eeuwige heerlijkheid

na het religieuze slangengif verblijf je in Zijn

 witheid

hart

   Quillotine

een milde dood

voor de misdadiger

in oude tijden!

Het antwoord van Jezus hierop:

leven door Zijn Geest

 maakt dit instrument

 volledig overbodig

Amen

 

De ster van Bethlehem

 

ik zoek de ster van Bethlehem

het licht dat eeuwig straalt

niet ver van de stad Jeruzalem

de ster die niet valt of daalt

 

een baby werd geboren

tussen koeien en mest in een stal

hij was door God verkoren

als inspirator voor het gans heelal

 

de puurheid van dat lieve kleine kind

bekoort mij recht mateloos

Jij en ik zijn door God bemind

zonder Hem voel ik me hulpeloos

 

voor de kribbe kniel ik neer

voor het wonder van het Licht

in het kind ontmoet ik nog veel meer

ik zie Gods lieve aangezicht

 

is er nog redding voor deze wereld

komt er ooit een eind aan 't ruzie maken

aan bloedvergieten, oorlog en geweld

laat 't kind liever onze harten raken

 

de ster ver boven 't oude Bethlehem

als heldere Licht voor alle mensen

straalt eeuwig in het nieuw Jeruzalem

doorschijnt alle landen, talen en grenzen

 

de vredevorst werd in een stal geboren

begin eenvoudig eens voor dit feit te danken

er breekt ook in jou een nieuw ochtendgloren

in jouw hart ontstaan de warme klanken

 

sluit je aan bij de drie wijzen

zing samen met de engelen in het koor

vier feest met de herders en de schapen

't kind geeft jou een nieuwe kijk en gehoor

 

dec 2006

 

 

 

 

De uitmuntend schone Wijsheid van de Geest, die zetelt in stilheid en vertrouwen, blijf ik beminnen, want zij is, als Gods weergaloze kroonjuweel, de weerglans van het eeuwige licht, een vlekkeloze spiegel van Gods educatie en een zuiver beeld van zijn Goedheid! Die vonk van stil enthousiasme is mijn direkte inspirator, die mij elke dag in staat stelt leerlingen te doen zegevieren & slagen voor het bereiken van een succesvol en onafhankelijk bestaan.

 

Nieuwe Email per 1-7-2014: oordfokke@gmail.com

Vanaf 1-1-2014 richt ik mij op mijn kerntaak op aarde: zwakke leerlingen in exacte vakken: Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde via regelmatige individuele training aan goede voldoendes helpen. Daartoe heb ik een nieuwe Pro Deo website opgezet: www.fokkeoord.nl waar mijn holistisch Didaktisch concept staat uitgewerkt. Op mijn twee andere sites: www.affectie.nl en: www.kijkiedoco.nl vindt u een verzameling gratis teksten, concepten en gedichten die in de afgelopen jaren mij werden aangereikt. Het kwaad van het verschillend behandelen, informeren en belonen van jonge mensen bestrijd ik door het aanreiken van Pro DEO dus gratis informatie!!!

In de loop van een maand beweeg jij in een steeds hogere en steeds snellere bewustzijnspiraal. Jouw zien, weten en weer zien volgen elkaar steeds sneller op!

De STAD, die blijft

Freedom from evilJouw absolute

dankzij de bewezen
Logo Affectie
Liberty to all good


vrijheid in beeld

succes Didactiek:

te zien op: KIJKIEDOCO

De onbezoedelde vredevolle en hoopvolle waarheid van Christus is mijn dagelijkse liefdevolle inspiratie.

"Education is the most powerful weapon which we can use to change the world" Nelson Mandela

Onuitblusbaar

De hoop is onuitblusbaar

een stille levende warmte

lieve ziel, wees die Hoop gewaar

in elke woestijn als zachte koelte

 

De hoop maakt niet beschaamd

een profetie voor je eeuwige bestaan

door de Liefde volledig beaamd

vrede- en hoopvol met elk mens begaan

 

graag geleid ben ik door de Hoop

op weg naar wondere verrassingen

bevrijd door de water- en vuurdoop

tot een bestaan met vetkoele openbaringen

31-12-13 Fokke

 

Geen sores noch stress

God kent geen stress noch sores

gisteren niet, nu niet, nooit niet

Hij als wezen van goede mores

is het die ons liefdevol beziet

 

geen sores voor de dag van morgen

geen sores over 't vergane verleden

God koestert in 't geheel geen zorgen

straalt van geluk in 't zalige heden

 

laat mij verblijven in Hem

geen sores, geen knellend bestaan

ik stem me af op Zijn stem

laat wachtend in mijn lot, Hem begaan

1-1-14 Fokke.

 

Mijn Kerstboodschap 2013 luidt voor het nieuwe happy jaar 2014:

 In de lijn van Jezus en Petrus mag ook jij persoonlijk deelnemen aan het verlossingswerk van God doordat ook jij deel krijgt aan Zijn goddellijke natuur volgens 2 Petrus 1:4. Dat is ook jouw eeuwige bestemming!!!

Zijn stem

Het is zeer simpel en eenvoudig: De heilige Geest toont Gods wijsheid voor de oren en ogen van ons hart en verandert de gezindheid van onze geest(focus) in haar Gezindheid (met bezieling door de Liefde=affectie, empathie en compassie).

Stiltemeditatie

Mijn toevlucht en mijn schuilplaats is God, die vol is van ontferming!!!

Stilheid en vertrouwen

Wie overwint het inherente ziekmakende kwaad van volledig onterechte bedreiging anders dan de Zoon uit de Geest geboren?

Wie verzint het telkens in alle landen: "mensen dwingen tot iets wat ze in wezen niet zijn"???

2014 wordt fabelachtig mooi voor wie de volmaakte Liefde omarmt!!! want op de top begint de echte klim!!!

Zoals Zuurstof is voor je Longen en Water voor je Lichaam is Vertrouwen de ware voeding van je Geest. De intellectuele scepsis strooit telkens roet in die voeding voor je Spirit en die twijfelende aarzeling of aarzelende twijfel dient daarom tot stilheid te worden gebracht, zodat je helder ziet wat je missie is in deze wereld, jouw eigen door God bestemde levensopdracht.

In elk persoonlijk conflict ligt een inherente kiem van Oorlog, dat bezworen wordt door vreedzame privé-educatie en het schenken van vertrouwen met als randvoorwaarde: het niet toerekenen van het Kwaad door universele Liefde van Affectie, Empathie en Compassie en het betalen van compensatie.

Tussen de hogere intelligentie en de kennis van de lagere aardse concepten bevindt zich het veld van het begrip, dat zich steeds ontwikkelt door dagelijkse oefening in de praktijk, zodat het ware meesterschap stap voor stap wordt veroverd.

wijsheid onderzoekt de tradities

vergelijkt en wikt en weegt

kiest eenvoudig uit de beste opties

nadat Piet de schoorsteen heeft geveegd

Hoe werkt het? als onderzoeksvraag leidt jou naar verrassende ontdekkingen.

Liefde heeft haar eigen dynamiek

zoekt geen hulp van buiten

als een veelkleurig mozaiek

doet ze je soms zachtjes fluiten

Zorg ervoor dat ook jouw antenne reikt tot in de zevende hemel, waar de absolute GOEDHEID het uitsluitend en alleen voor het zeggen heeft.

Na veel vallen en opstaan bereik jij het eindstation, wat weer een opstap is voor de volgende fase, want op de top begint de echte klim.

De eeuwige heerlijkheid van Christus is ook jouw onbetwiste doel en bestemming

Op het ademplein in je hart ontvang jij direct boodschappen van De Allerhoogste en Allerheiligste

lighthouse

De Bijbel is Gods grandioze etalage met persoonlijke grandioze gaven, alias Gods cadeaus voor jou! Amen!!!

Inevitable: de grandioze beloften van God zijn onvermijdelijk, want ze overkomen jou als je in kinderlijk vertrouwen Hem gelooft op Zijn Woord. Amen!!!

deeppurple

Top prioriteit verdient in het komende nieuwe jaar: jouw eigen Godrealisatie, d.w.z. niet met stekende maar met gezalfde ogen passievol kijken naar de wereld met fouten, onrecht en rampen.

Leer elke kwade gedachte, kwade emotie of kwade bevlieging te spiegelen in het licht. Die verdwijnt dan vanzelf als een vogel achter je horizon.

Vier elke dag je autonomie in het louter en alleen GOED beogen én soeverein geinspireerd uitvoeren!!!

diamant

De wijze is gerust in zijn hart, bemoeit zich slechts met zijn eigen activiteiten om die gefocusted én zo ontspannen mogelijk in compassie uit te voeren. Zich ongevraagd bemoeien met andermans fouten behoort niet tot het spectrum van een wijze. Wat een verademing!!!

25-11-13: The noble art is: jouw immanente God PRO DEO wegschenken aan de hulpbehoevende mensheid!!!

flame

In de eindeloze stroom dagelijkse teksten, gebeurtenissen en berichten op zoek gaan naar liefdevol inzicht is als het dagelijks spoelen en zeven van emmers vol modder op zoek naar het daarin verborgen stofgoud, waarvan ik veel heb kunnen en mogen verzamelen als de al vele eeuwen bestaande concepten van edel en onedel, waar en onwaar, zuiver en onzuiver. 24-11-13 Fokke.

kind

De aether sluimert en wekt

December energieën met vrolijke stemmen

diepe verzadiging in de ziel en gemoed

zalige rust en vredige stemming

aanhoudend zachte trillingen

 het LEVEN wordt opnieuw beleefd

als uniek, volledig en compleet

in afwachting van nieuwe wonderen

in de komende tijd en 't nieuwe jaar

Fokke

Het is mogelijk, het is mogelijk

de dood is overwonnen

het gevecht is gestreden

nu is het mogelijk

ook voor jou

ook voor u

alles is mogelijk voor wie gelooft in de ABSOLUTE WAARHEID & OVERWINNING van het GOEDE, EDELE en WAARACHTIGE, wat je nooit en never verlaat en altijd reeds aanwezig was, is en zal zijn. Je oefening zou moeten zijn: Jezelf permanent met die immense SCHAT verbonden te weten en HELDER bewust te zijn..

Amen!

Vergeet niet: lake applets te bekijken.

deep purple

De Arend

zon met vogels

Stiltemeditatie wees je eigen immanentie

fountain

een beetje

na een beetje lijden

incl een beetje studeren

en een beetje strijden

incl een beetje leren

met een beetje zoeken

en een beetje kloppen

volgt het geluk

dat in je neerdaalt

ben je niet meer eenzaam

niet meer dolend

niet meer onzeker

maar vervuld

om uit te delen

de zin van je bestaan te beleven

in de cirkel van dankbaarheid:

opdracht,dank,opdracht,dank,opdracht,

enz,enz!!!

burning flame

De schat van Liefde

leg de Liefde niet aan banden

en schrijf God de wet niet voor

 Liefde van zonovergoten stranden

volgt geen vastgetreden spoor

 

Liefde is vindingrijk genoeg

en eist geen wet of regel

Liefde als beweging bij de boeg

sluit elke dag af met een zegel

 

veilig is de Liefde voor elk apart

als een helder en warm bad

zuivert en bemint zij elk hart

van kindsbeen af in bezit van die schat

 

Liefde als immense kracht in het heelal

creëert en beschermt het leven

eerder geloof ik in de Liefde dan in die oerknal

in wezen doet Liefde mij God beleven

 

Fokke, 10-11-13 

Op de berg kom ik tot rust

mozaiekschaal

Mijn weg is als een dagelijks vlinderpad langs prachtige bloemen (als harten van leerlingen).

Vurige kolen op iemands hoofd ophopen' betekent iemand netjes tot een beter inzicht brengen. Het wil zeggen, dat je als met vurige kolen zijn verstand aanraakt, waardoor hij tot het juiste inzicht komt en zich zal schamen en berouw zal krijgen. 

love is all about

Vanaf 31-12-2013:

De STAD, die blijft

Freedom from evilJouw absolute

dankzij de bewezen
Logo Affectie
Liberty to all good


vrijheid in beeld

succes Didactiek:

te zien op: KIJKIEDOCO

Ik vertoef in ...

Waterval

Stilheid en vertrouwen

burning hand

Morgenster

recentelijke referentie:

Ontvangen op 13 6 13

Beste Meester ingenieur Oord,

Op uw advertentie ' Mr.ir.Fokke Oord ' op Marktplaats Diensten en Vakmensen heeft u de volgende reactie ontvangen:

Beste Fokke,

Thomas belde je al om het mooie nieuws te vertellen: hij is geslaagd met een 6.9 voor wiskunde!!
Dat was een paar maanden geleden nog geen 3 dus hij en wij zijn je heeeel erg dankbaar voor je liefdevolle aandacht, slimheid en geduld! Vanavond gaan we even eten samen en proosten we op jou en alle leerzame en gezellige uren op de flat waarin we ook nog konden lachen! Ik was aan het kijken of ik dit mooi nieuws ook op je site kan zetten, maar zoek daarin nog even verder! Wat een opluchting....het dringt maar heel langzaam door, maar Thomas straalt zoals je zult begrijpen. Heel hartelijke groet en liefs uit Bilthoven!
Thomas, René en Marianne.
 

vortex ring

Vergeet niet: lake applets te bekijken.

"Wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden",

 zegt de veelkleurige Wijsheid.

als jij als leerling(e) eigen fouten ziet en vragen hebt is dat de eerste stap naar nieuw inzicht.

Beleef loyaal: God alleen

Purpleheart

in, door, met én uit diepe Liefde, die nooit vergaat!!!

God, de Schepper 

Flowers for you

Flowers for you

Waterval
   
Ik zal u Mij tot bruid werven
voor eeuwig:
Ik zal u Mij tot bruid werven
door gerechtigheid en recht,
door goedertierenheid en
ontferming;
Ik zal u Mij tot bruid werven
door trouw;
en gij zult de Here kennen
Hosea 2: 18 en 19
 

Mijn Passiedoel

    
De grootste schat voor een mens


staat beschreven in:

 1 Joh.1:3 en 4 als:


de fellowship met de Vader en

 met Zijn Zoon Jezus Christus.
  
  
Zoek daarom via de kennis uit de Bijbel

 de lichtkennis van God en het Lam

 door de Geest van wijsheid en

 openbaring in je hart.

 Efeze 1:15-19

Mijn drie vrienden

Duif naar links

Meer dan welkom

       

In haar is immers

een geest,

 verstandig,

 heilig,

enig in haar soort,

 veelvoudig,

subtiel,

beweeglijk,

klaar,

onbesmet,

helder,

onkwetsbaar,

het goede liefhebbend,

scherp,

onweerstaanbaar,

weldadig,

menslievend,

standvastig,

onwankelbaar,

onbezorgd,

alvermogend,

alles overziende

en alle geesten doordringend:

de verstandige, de reine

en de subtielste.

Want de wijsheid overtreft

 in beweeglijkheid elke beweging.

zij doorschrijdt en doordringt

 alles door haar reinheid.

Want zij is een ademtocht

 van Gods macht en

een zuivere uitstraling van de

heerlijkheid van de Almachtige;

daarom dringt niet,

 wat bevlekt is, in haar door.

Want zij is de weerglans van het

eeuwige licht,

een vlekkeloze spiegel

van Gods werkzaamheid

en een beeld van zijn goedheid.

Hoewel zij één is, vermag zij alles,

en hoewel zij in zichzelf blijft

vernieuwt zij het al;

van geslacht tot geslacht gaat zij

over op heilige zielen en

maakt hen tot vrienden

van God en tot profeten;

want God bemint alleen wie

 met de wijsheid samenwoont.

Want zij is schoner dan de zon

en overtreft heel het stelsel der sterren.

Vergeleken bij het daglicht

blijkt zij de meerdere,

want daarop volgt de nacht;

maar de boosheid overweldigt

de wijsheid niet.

Wijsheid van Salomo 7: 22-30

  

oceaan golf

Education never ends and gives you wings

 to the future

  hart

Drink uit de bron

van levend water

uit een oceaan van

dankbaarheid

en dat is genoeg

verneem zacht warm geklater

en rust van mijn gezwoeg

hart

Christus is Koning van de kosmos en 't heelal

als heerser van dit gigantische universum

inspireren Zijn woorden je hart, zonder tal

reiken je liefdevol inzicht als je vademecum

hart

   Quillotine

een milde dood

voor de misdadiger

in oude tijden!

Het antwoord van Jezus hierop:

leven door Zijn Geest

 maakt dit instrument

 volledig overbodig

Amen

 

 Zijn stem

 

In de nacht verneem ik Hem,

die prachtige, eeuwige Stem

Hij schept in mij een reine rust

en wekt een diepe, edele lust

 

Hij maakt mij diep dankbaar en tevree

deelt de ultieme Liefde aan mij mee

Vol troost en ontfermende verrukking

brengt Hij mijn ziel in ultieme bekoring

 

Uit diepe stilte spreekt die klare Stem

als onweerstaanbaar verneem ik Hem

Eeuwig zal Hij zich blijven mededelen

maakt zo mijn bestaan tot een echt leven

 

Lieve medemens, word stil van binnen

en laat u niet misleiden door uw zinnen

Verenig u met God in een open geest

luister naar Hem voor het levensfeest

 

Die verheven stem spreekt rustig en stil

en overtreft uw verstand, gevoel en wil

luister naar deze kostbare gids en begeleider

Hij alleen is uw innerlijke bevrijder

 

Uw eeuwig geluk is die edele Stem

keer u luisterend om en ga met Hem

Twijfel niet, want Hij spreekt in uw hart

en maakt u zeer speciaal en zet u apart

 °  °  °

F.O. 1 januari 1999/13 november 2013

                  

Kijken naar  wanhoop

kiezen om te geven

doen van denkstappen

controleren van jezelf

Steeds op zoek naar echtheid, diepte en eenvoud!

Het vallend arendsjong

Dit is de standaard tekst.

Meest bekeken items

Czárdas van Monty (zeer briljant gespeeld)

 
niemand die goed in de zin

heeft, kan iets kwaads

overkomen

Flowers for you

Flowers for you

hart vuur

mijn hart brandt voor leerlingen, vooral wanhopige

Jesaja 30:15

 

Gyroscoop

Het magisch mooie atoom draagt het ganse universum

Mr.ir.Fokke Oord MA & MSc