Drie (bijbels)

1. De Godheid bestaat uit drie personen: Vader, Zoon en heilige Geest. Het wezen van de Godheid is de onvoorwaardelijke eeuwige dienstbaarheid aan u en mij. In die Godheid vindt u God de Vader, zich uitend als vergevende eeuwige liefde, God de Zoon, als zegevierend en verrijkend eeuwig inzicht en God de heilige Geest, als genezende eeuwige troost.

2. De mens bestaat uit a. geest (pneuma): godsbewustzijn, b. ziel (psyche): zelfbewustzijn en c. lichaam (corpus):dierbewustzijn.

3. Blijvende zaken zijn: "Geloof, Hoop en Liefde." 1 Cor. 13:13.

4. De tempel van Salomo bestond uit de Voorhof, het Heilige en het Heilige der heiligen.

5. Mijn favoriete drie kwaliteiten: geestdrift, affectie en inzicht.

6. Er zijn drie soorten lichamelijke wezens: op het land, in het water en in de lucht.

7. Er bestaan: het IQ (intelligentie quotiënt) betreffende het causale, rationele denken, EQ (emotioneel intelligentie quotiënt) betreffende het relationele denken en SQ (spiritueel intelligentie quotiënt) betreffende het zingevingsdenken.

8. Bestanddelen of elementen van de ziel zijn: verstand, gevoel en wil. God is het hoogste inzicht voor het verstand, de zuiverste liefde voor het gevoel en de edelste sterkte voor de wil. De verlossing van onze ziel vindt plaats door ons verstand, ons gevoel en onze wil oefeningsgewijs te onthechten van het ik/ego en de eigenheid, die altijd gekoppeld is aan enig eigen belang en aan de andere kant te hechten aan de Godheid, die het Al-belang beoogt, zoals de zon ieder met zijn licht wil beschijnen. Onze drie ziele-elementen verliezen niet het leven, integendeel, maar de beperkende eigenheid gaat te gronde. In de in stilheid aan de Godheid aangeboden ziel, begint Hij met Zijn wil, Liefde en Wijsheid de ziele-elementen heerlijk te vullen. Daarom is de stilheid de hoogste deugd, want die brengt God tot handelen, terwijl de sterke dadendrang van het ego met zijn overheersende zintuiglijke en prestatie gerichtheid tot rust komt.

9. Bestanddelen van de geest zijn: Aandachtscentrum, Verwerkingscentrum incl. geheugen en Controlecentrum.

Advies: Sluit vriendschap met God en richt uw geestelijk aandachtscentrum elke ochtend na het ontwaken in absolute stilheid enkele minuten op Hem: de grote Levensgeest in uw diepste wezen. Zijn aandacht voor u is duizend keer groter dan omgekeerd. Zoek daarnaast lezend in de Bijbel naar Gods persoonlijke liefde voor u, in bijv het Johannes evangelie.

10. Drie adviezen van Christus aan de ster van Laodicea: "Koop goud, witte kleren en ogenzalf." Openb. 3:18.

11. Drie zaken die God van de mens vraagt: "Recht doen, Getrouwheid liefhebben, Nederig wandelen met Hem." Micha 6:8.

12. "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor wie Hem liefhebben." 1 Cor.2:9. God maakt u op die manier geheel uniek!

13. Er zijn drie soorten spiritueel licht: de wet en de profeten als lamp, Christus als blinkende morgenster, God als oogverblindende, warmte en licht gevende zon. 2 Petr. 1:19.

14. God woont in de hoge, het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Jes.57:15.

15. De drie hoofdtriomfen van Christus: De overwinning in de Woestijn, in Gethsemane en op Golgotha.

16. God noemt zichzelf de God van Abraham, Isaäc en Jacob. Ex.3:6.

17. Het grote gebod luidt: God liefhebben, jezelf liefhebben en je naaste liefhebben als jezelf. Deut.6:5; Lev.19:18.

18. Op Golgotha stonden drie kruisen, één voor Christus in het midden, links en rechts van Hem voor twee misdadigers, waarvan één Christus te hulp riep.

19. De Franse Revolutie betrof drie bijbelse kernwaarden: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

20. God was, is en zal zijn. Hij is er dus: blijvend, betrouwbaar en elk moment nieuw.

21. Uw tijd bestaat uit verleden, heden en toekomst. U "heeft" telkens slechts één seconde. Leef in die ene seconde innerlijk verbonden met de Eeuwige en Allerhoogste: het eeuwige leven is dan uw bezit. Let op: het gaat om een hartenrelatie, groeiend naar het hoogste bewustzijnsniveau in een superstille zaligheid c.q. stille superzaligheid. Dat is de parel van grote waarde, waarover Christus spreekt en waarvoor het ego en al het vergankelijke losgelaten dient te worden, want uw innerlijk is te kostbaar en kan niet blijvend verzadigd worden met vergankelijke zaken. Oefening in dit loslatings- en hechtingsproces baart kunst. 

22. Er zijn drie elkaar uitsluitende kwalificaties: het is echt, het is nep of het is niks. Het echte zou onze passie moeten zijn en de rest laten voor wat het is.

23. De drie belangrijkste zaligsprekingen van Christus: 1. wie arm zijn van geest, 2. wie rein zijn van hart, 3. wie treuren. De zes andere zijn hiervan afgeleid. Matth 5.

24. De drievoudige uitnodiging van Christus: bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Matth. 7:7.

25. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben ........ Joh.10:10.

26. Het nieuwe Jeruzalem heeft een kubische vorm; lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. Openb.21:16.

27. God maakte zich bekend aan de profeet Elia als een zachte koelte na drie vernietigende natuurverschijnselen: een geweldige en sterke wind, een aardbeving en een vuur. 1 Kon.19:11.

28. Niet wandelen, niet staan en niet zitten in negatieve zin is in Psalm 1 een voorwaarde voor alomvattend ondernemingssucces.

29. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, komen drie personen aan bod: een priester en een leviet beiden op weg om God naar hun eigen "traditionele" behoefte te dienen en een barmhartige Samaritaan, bereid om God naar de behoefte van de beroofde medeburger te dienen. "Ga heen, doe gij evenzo", sprak Christus tegen de vraagsteller. Luc. 10:25-37.

30. Er zijn drie soorten recht: goddellijk recht, enig en uniek, in een één op één relatie tussen God en elk mens; religieus recht in vele varianten tussen religieuze mensen onderling in een religieus verband en seculier recht, ook in allerlei soorten en maten tussen mensen in een volk of natie of clustering van volken of naties.

31. De drie grootste bedreigingen van de gehele mensheid: Angst, Wanhoop en Haat.

32. Het werk van Christus omvat(te) drie aspecten: innerlijke genezing van de schadelijke gevolgen van het dienen van de zonde door Zijn Geest, vergeving van de morele schuld van zonden door Zijn Bloed, transformatie van zondige handelingen door Zijn Inzicht naar Zijn deugden.  Dit liefdevolle werk van God vindt in liefde plaats in de stilheid van ons wezen, waarbij onze actieve bijdrage bestaat uit het innerlijk vastklemmen en vastgrijpen van het wezen van God. Hij doet Zijn werk, U klemt zich met uw hart vast aan Zijn wezen, dat reeds diep in u aanwezig is.

33. Er bestaan drie soorten integriteit: mentale integriteit, relationele integriteit en regelintegriteit. De mentale is overkoepelend, vertikaal gericht en bevat de andere twee, die meer horizontale werking hebben. Hetzelfde geldt voor respect.

34. Kom tot uzelf: de kern van uw ziel. Kom tot Liefde als vergevende Vader. Kom tot stralend Inzicht, als de Zoon en tot vurige Geestdrift, als de heilige Geest.

Conclusie: blijkbaar speelt het getal drie een belangrijke rol in de Bijbel.